Anchor start Anchor 3TS Inspiratiedagen in 2016-2017
 

Tongersdei 17 novimber 2016 (16:00-20:00)
Kanselarij Leeuwarden
Meartalige didaktyk:  Translanguaging (praktykfoarbylden)
 
Woansdei   21 juny        2017 (14:00-17:00) 
Adverium:  Jierliks kongres meartaligens

 

Tongersdei 17 novimber 2016 (16:00-20:00)
Kanselarij Ljouwert
Meartalige didaktyk:  Translanguaging (praktykfoarbylden)
 
Woansdei   21 juny        2017 (14:00-17:00) 
Adverium:  Jierliks kongres meartaligens

Anchor Conferentie Early English
 

Programma 

 • 9.00 uur: Inloop met koffie en thee, gelegenheid tot bezoeken informatiemarkt
 • 9.45 uur: Opening door Rick de Graaff, dagvoorzitter  
 • 9.50 uur: Freddy Weima, voorzitter van de directie EP-Nuffic
  Onderbreking: Big Wheel company
 • 10.05 uur: Uitreiking vvto-onderzoeksprijs
  Onderbreking: optreden leerlingen Edese Schoolvereniging
 • 10.15 uur: Tracey Tokuhama – Celebrations and Challenges for Early Childhood English Teachers: News from Neuroscience, Changing Educational Goals, and the Controversial Role of Technology in Language Instruction
 • 11.15 uur: Pauze met koffie en thee
 • 11.45 uur: Workshopronde 1
 • 12.45 uur: Lunch, met gelegenheid tot bezoeken informatiemarkt en lunchpresentaties
 • 13.45 uur: Workshopronde 2
 • 14.55 uur: Workshopronde 3
 • 16.00 uur: Afsluiting en borrel
Voor meer informatie: www.epnuffic.nl  zie evenementen: 6 april Ede.

 

Programma 

 • 9.00 uur: Inloop met koffie en thee, gelegenheid tot bezoeken informatiemarkt
 • 9.45 uur: Opening door Rick de Graaff, dagvoorzitter  
 • 9.50 uur: Freddy Weima, voorzitter van de directie EP-Nuffic
  Onderbreking: Big Wheel company
 • 10.05 uur: Uitreiking vvto-onderzoeksprijs
  Onderbreking: optreden leerlingen Edese Schoolvereniging
 • 10.15 uur: Tracey Tokuhama – Celebrations and Challenges for Early Childhood English Teachers: News from Neuroscience, Changing Educational Goals, and the Controversial Role of Technology in Language Instruction
 • 11.15 uur: Pauze met koffie en thee
 • 11.45 uur: Workshopronde 1
 • 12.45 uur: Lunch, met gelegenheid tot bezoeken informatiemarkt en lunchpresentaties
 • 13.45 uur: Workshopronde 2
 • 14.55 uur: Workshopronde 3
 • 16.00 uur: Afsluiting en borrel
Voor meer informatie: www.epnuffic.nl  zie evenementen: 6 april Ede.

Anchor Zangfestival voor kinderen
groep

6-8

p.û.

Om 'e twa jier organisearret it Sintrum Meartaligens  yn gearwurking mei Omrop Fryslân it Sjongfestival foar Bern. Learlingen út de heechste groepen fan it basisûnderwiis sjonge Fryske lieten dy’t skreaun binne troch professionele tekstdichters en komponisten. By it Sjongfestival giet it der fansels om wa’t it moaist sjonge kin, mar de sjuery sjocht ek nei hoe’t it liet op de planken set wurdt: dûns, beweging, oanklaaiïng. De foarrondes binne op ferskate plakken yn 'e provinsje. De finale is tradisjoneel yn skouboarch De Lawei yn Drachten.

groep

6-8

p.o.

Eens in de twee jaar organiseert het Centrum Meertaligheid  in samenwerking met Omrop Fryslân het Sjongfestival foar Bern. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs zingen Friese liedjes, geschreven door professionele tekstdichters en componisten. Het gaat er om wie het mooiste kan zingen, maar de jury kijkt ook naar de presentatie: dans, beweging, aankleding. De voorrondes zijn op diverse plaatsen in de provincie. De finale is traditioneel in Schouwburg De Lawei in Drachten.

Anchor Fries Schooldictee
groep

8

p.û.

Alle jierren is der foar de skoallen yn Fryslân it Frysk Skoaldiktee. Alle skoallen kinnne dêr oan meidwaan. Foar de trijetalige skoallen is it in ferplichte ûnderdiel. It diktee is bedoeld foar groep (7) 8. Cedin organisearret it Frysk diktee yn ’e mande mei de Fryske Akademy en de Afûk.  

Om febrewaris hinne krije de skoallen in oprop om mei te dwaan. Nei opjefte krije se twa koarte diktees tamaild. Dy nimt de learkrêft sels ôf en hy korrizjearret se ek sels. De resultaten fan it twadde diktee wurde trochmaild oan it Sintrum Meartaligens. De learlingen mei de bêste resultaten wurde útnoege foar de einronde yn april. Dy wurdt hâlden yn de steateseal fan de provinsje Fryslân.

It Frysk Skoaldiktee is dit jier op 10 maaie yn it Provinsjehûs te Leeuwarden.

groep

8

p.o.

Elk jaar is er voor de scholen in Fryslân het Fries Schooldictee. Alle scholen kunnen daaraan meedoen. Voor de drietalige scholen is het een verplicht onderdeel. Het dictee is bedoeld voor groep (7) 8. Cedin organiseert het Fries dictee in samenwerking met de Fryske Akademy en de Afûk.  

Rond februari krijgen de scholen een oproep om mee te doen. Na opgave krijgen ze twee korte dictees toegemaild. Die neemt de leerkracht zelf af en hij corrigeert zelf ook. De resultaten van het tweede dictee worden doorgemaild aan het Centrum Meertaligheid. De leerlingen met de beste resultaten worden uitgenodigd voor de eindronde in april. Die wordt gehouden in de statenzaal van de provincie Fryslân.

Het Fries Schooldictee is dit jaar op 10 mei in het Provinciehuis te Leeuwarden.

Anchor Schoolexamen Fries
groep

7-8

p.û.

Om april/maaie hinne is der elk jier it Skoaleksamen Frysk, Cedin organisearret dat yn gearwurking mei de Afûk. Alle skoallen kinne dêr oan meidwaan en foar de skoallen fan it trijetalige netwurk is it in ferplichte ûnderdiel.  

Yn febrewaris krije de skoallen berjocht. Nei opjefte krije se flak foar de twa eksamenwiken it materiaal tastjoerd troch de Afûk. De learlingen kinne eksamen dwaan op in A- en B-nivo. It A-eksamen is maklik en rjochtet him op it ferstean en it lêzen. Dizze ûnderdielen binne tidens de twa eksamenwiken te finen op de side skoaltv.nl fan Omrop Fryslân. It B-eksamen is it skriftlike ûnderdiel en kin tidens de twa eksamenwiken ôfnommen wurde. It bestiet ûnder oaren út oefeninkjes dy’t de learlingen teste op wurdskat, tiidwurden en tekstbegryp.

De skoallen dy’t it B-eksamen ôfnimme, moatte ek it A-gedielte dwaan. B-kandidaten dy’t sakje, kinne sa yn alle gefallen noch it A-gedielte helje.  

Inkelde foarbylden fan eksamens binne hjir te finen.

It Skoaleksamen Frysk is dit jier yn wike 20 en 21 (17 o.m. 27 maaie)

groep

7-8

p.o.

Rond april/mei is er elk jaar het schoolexamen Fries, Cedin organiseert dat in samenwerking met de Afûk. Alle scholen kunnen eraan meedoen en voor de scholen van het drietalige netwerk is het een verplicht onderdeel.

In februari krijgen scholen bericht. Na opgave krijgen ze vlak voor de twee examenweken het materiaal toegestuurd door de Afûk. De leerlingen kunnen examen doen op een A- en B-niveau. Het A-examen is makkelijk en richt zich op verstaan en lezen. Deze onderdelen zijn tijdens de examenweken te vinden op de website skoaltv.nl van Omrop Fryslân. Het B-examen is het schriftelijke onderdeel en kan ook tijdens de examenweken afgenomen worden. Het bestaat onder andere uit oefeningetjes die de leerlingen testen op woordenschat, werkwoorden en tekstbegrip.

De scholen die het B-examen afnemen, moeten ook het A-gedeelte doen. B-kandidaten die zakken, kunnen zo in ieder geval nog het A-gedeelte halen.  

Enkele voorbeelden van examens zijn hier te vinden.

Het Schoolexamen Fries vind dit jaar plaats in week 20 en 21 (17 tot 27 mei)

Anchor Congres Meertalig Onderwijs
25

maaie

2016

Kongres Meartalich ûnderwiis yn it Adverium te Drachten op 25 maaie 2016 fan 8:30 oant 16:00 oere  

Doelgroep: basis- en fuortset ûnderwiis mei:     
·         Presintaasje nije ûntheffingsregeling Frysk
·         Presintaasje fernijde metoade Frysk
·         Presintaasje nije evaluaasjeynstruminten by Frysk
·         Ynspiraasjemerk
·         Praktyske wurkwinkels25

mei

2016

Congres Meertalig Onderwijs in het Adverium te Drachten op 25 mei 2016 van 8:30 tot 16:00 uur.

Doelgroep: basis- en voorgezet onderwijs met:
·         Presentatie nieuwe ontheffingsregeling Frysk
·         Presentatie vernieuwde methode Frysk
·         Presentatie nieuwe evaluatie instrumenten bij het Frysk
·         Inspiratiemarkt
·         Praktische workshops

Anchor Friese voorleeswedstrijd
groep

5-8

p.û.

De Fryske foarlêswedstriid wurdt alle jierren yn juny hâlden. Cedin organisearret dit yn gearwurking mei Tresoar, Afûk, de Pabo’s en de Biblioteekservice. Learlingen út groep 5 oant en mei 8 kinne meidwaan oan dit lêspromoasjeprojekt. It is it moaist om op skoalnivo in foarwedstriid te organisearjen en dan ien winner oan te melden foar de provinsjale wedstriid. Hat in skoalle al earder in foarlêzer útkeazen, bygelyks by de Nederlânske Voorleeswedstrijd, dan mei dy skoalkampioen ek sa oanmelden wurde foar de Fryske finale. By in grut oantal oanmeldings is der in provinsjale foarwedstriid. De kar út ’e boeken is frij. Fansels kin der oansletten wurde by de nominearre boeken fan ‘e berneboekesjuery. Dy boeken binne op ‘e webside fan It Fryske Berneboek te finen. It foar te lêzen fragmint mei maksimaal 4 minuten duorje. Foar mear ynformaasje:  www.itfryskeberneboek.nl.

groep

5-8

p.o.

De Friese voorleeswedstrijd wordt elk jaar in juni gehouden. Cedin organiseert dit in samenwerking met Tresoar, Afûk, de Pabo’s en de Bibliotheekservice. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 kunnen meedoen aan dit leespromotieproject. Het is het mooist om op schoolniveau een voorwedstrijd te organiseren en dan een winnaar aan te melden voor de provinciale wedstrijd. Heeft een school al eerder een voorlezer uitgekozen, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Voorleeswedstrijd, dan mag die schoolkampioen ook worden aangemeld voor de Friese finale. Bij veel aanmeldingen wordt er een provinciale voorwedstrijd gehouden. De keuze uit de boeken is vrij. Uiteraard kan er worden aangesloten bij de genomineerde boeken van de berneboekesjuery. Die boeken zijn te vinden op de website van It Fryske Berneboek. Het voor te lezen fragment mag maximaal 4 minuten duren. Voor meer informatie:  www.itfryskeberneboek.nl.

Anchor FeRstival, voordrachtswedstrijd

12-18

jier

FeRstival is de Fryske foardrachtswedstryd foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. It evenemint fynt alle jierren plak yn novimber (foarrondes) en desimber (finale). Doel fan FeRstival is om jongerein yn kontakt komme te litten mei Fryske poëzy. By FeRstival giet it derom dat de dielnimmers in gedicht sa moai mooglik foardage. De dielnimmers wurde yndield yn trije kategoryen: Starters (klasse 1), Trochsetters (klasse 2 en 3) en Toppers (klasse 4 en MBU/HBU). In saakkundige sjuery rikt yn alle trije kategoryen in earste, twadde en tredde priis út. Alle middelbere skoallen fan Fryslân krije yn septimber berjocht oer FeRstival.

12-18

jaar

FeRstival is de Friese voordrachtswedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het evenement vindt elk jaar plaats in november (voorrondes) en december (finale). Doel van FeRstival is om jongeren in aanraking te laten komen met Friese poëzie. Bij FeRstival gaat het erom dat deelnemers een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. De deelnemers worden ingedeeld in drie categorieën: Starters (klas 1), Trochsetters (klas 2 en 3) en Toppers (klas 4 en MBO/HBO). Een deskundige jury reikt in alle drie categorieën een eerste, tweede en derde prijs uit. Alle middelbare scholen van Fryslân krijgen in september bericht over FeRstival.

Anchor Congres Fierder mei Frysk
 

Fierder mei Frysk is de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en MBU. In kongres dêr’t dielnimmers fakynhâldlike ynspiraasje en enerzjy opdogge, kollega’s moetsje en meiprate oer it Fryske ûnderwiis. Fierder mei Frysk wurdt alle jierren op in tongersdei yn novimber hâlden. Cedin organisearret it kongres yn gearwurking mei de seksje Frysk fan de VLLT en de learareoplieding Frysk fan de NHL Hegeskoalle.

 

Fierder mei Frysk (verder met Fries) is de jaarlijkse studiemiddag voor docenten Fries uit het voortgezet onderwijs en MBO. Een congres waar deelnemers vakinhoudelijke inspiratie en energie opdoen, collega’s ontmoeten en meepraten over het Friese onderwijs. Fierder mei Frysk wordt elk jaar op een donderdag in november gehouden. Cedin organiseert het congres in samenwerking met de sectie Fries van de VLLT en de lerarenopleiding Fries van de NHL Hogeschool.

Anchor Nationale Voorleesdagen
 

Fan 27 jannewaris oant en mei 6 febrewaris binne de Nasjonale Foarlêsdagen.

It Printeboek fan it Jier is 'We hebben er een geitje bij'/'Wy ha der in geitsje by' fan Marjet Huibers en Iris Deppe. Fansels wolle wy graach dat yn dy perioade ek yn it Frysk foarlêzen wurdt yn de berne-opfang, op de basisskoallen en yn de bibleteken. Dêrom kinne jim op de website www.itfryskeberneboek.nl by it menu Nasjonale Foarlêsdagen allegear ynformaasje fine oer it boek, de skriuwster en de yllustratrise. Boppedat kin gebrûk makke wurde fan lessuggestjes by it boek foar de beukers/ûnderbou. De Afûk hat foar de berne-opfang in lesbrief gearstald.

As de bern wat grutter binne fine se it noch altyd fijn om nei in ferhaal te harkjen. Foar learlingen fanôf groep 6 oant en mei groep 8 steane in pear ferhalen op de website dy't sa downloaden wurde kinne.

Tagelyk is it Poëzijwike (28 jannewaris - 3 febrewaris) dy't begjint mei de Nasjonale Gedichtedei. Ek oer poëzij foar bern (fan berne-opfang oant en mei groep 8 basisskoalle en de ûnderbou fan it Fuortset ûnderwiis) is op de website de nedige ynformaasje te finen.

Op 3 febrewaris wurdt der in foarlêsbrochje organisearre yn de Túnmanswente yn Koarnjum. De beukers fan de gearwurkingsskoalle Jelsum/Britsum/Koarnjum komme dêr moarns foar in lekker brochje en ûnder it iten krije se it ferhaal oer it nije geitsje te hearren. Dêrnei kinne se by de geitsjes lâns dy't dy deis yn de tún by de Túnmanswente op besite binne en sille se n.o.f. it ferhaal moaie keunstwurken meitsje dêr't se in priis mei fertsjinje kinne.

Wy hoopje dat jim de taalkoördinatoaren op de hichte bringe wolle fan de Fryske aktiviteiten yn de Foarlêsdagen.
Wy winskje jim gesellige foarlêsoerkes ta en in poëtyske wike.

 

Fan 27 jannewaris oant en mei 6 febrewaris binne de Nasjonale Foarlêsdagen.

It Printeboek fan it Jier is 'We hebben er een geitje bij'/'Wy ha der in geitsje by' fan Marjet Huibers en Iris Deppe. Fansels wolle wy graach dat yn dy perioade ek yn it Frysk foarlêzen wurdt yn de berne-opfang, op de basisskoallen en yn de bibleteken. Dêrom kinne jim op de website www.itfryskeberneboek.nl by it menu Nasjonale Foarlêsdagen allegear ynformaasje fine oer it boek, de skriuwster en de yllustratrise. Boppedat kin gebrûk makke wurde fan lessuggestjes by it boek foar de beukers/ûnderbou. De Afûk hat foar de berne-opfang in lesbrief gearstald.

As de bern wat grutter binne fine se it noch altyd fijn om nei in ferhaal te harkjen. Foar learlingen fanôf groep 6 oant en mei groep 8 steane in pear ferhalen op de website dy't sa downloaden wurde kinne.

Tagelyk is it Poëzijwike (28 jannewaris - 3 febrewaris) dy't begjint mei de Nasjonale Gedichtedei. Ek oer poëzij foar bern (fan berne-opfang oant en mei groep 8 basisskoalle en de ûnderbou fan it Fuortset ûnderwiis) is op de website de nedige ynformaasje te finen.

Op 3 febrewaris wurdt der in foarlêsbrochje organisearre yn de Túnmanswente yn Koarnjum. De beukers fan de gearwurkingsskoalle Jelsum/Britsum/Koarnjum komme dêr moarns foar in lekker brochje en ûnder it iten krije se it ferhaal oer it nije geitsje te hearren. Dêrnei kinne se by de geitsjes lâns dy't dy deis yn de tún by de Túnmanswente op besite binne en sille se n.o.f. it ferhaal moaie keunstwurken meitsje dêr't se in priis mei fertsjinje kinne.

Wy hoopje dat jim de taalkoördinatoaren op de hichte bringe wolle fan de Fryske aktiviteiten yn de Foarlêsdagen.
Wy winskje jim gesellige foarlêsoerkes ta en in poëtyske wike.

Anchor SjONG, sjongfestival

12-18

jier

SjONG is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Dielnimmers - fan solisten oant bands - skriuwe in Fryske tekst op in besteand (pop)nûmer. Dêrmei dogge se audysje. Se begeliede harsels of sjonge op in orkestbân. De bêste dielnimmers geane troch nei de finale. Der binne by SjONG prizen te winnen foar de bêste trije optredens, de bêste tekst en fierder is der noch in YouTube-priis. Sjoch foar mear ynformaasje op www.sjong.nl.

12-18

jaar

SjONG is een tweejaarlijks Friestalig songfestival voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar. Deelnemers - van solisten tot bands - schrijven een tekst op een bestaand (pop)nummer. Daarmee doen ze auditie. Ze begeleiden zichzelf of zingen op een orkestband. De beste deelnemers gaan door naar de finale. Er zijn bij SjONG prijzen te winnen voor de beste drie optredens, de beste tekst en verder is er nog een YouTube-prijs. Kijk voor meer informatie op: www.sjong.nl.