Anchor start Anchor Promotiefilm Drietalig Onderwijs in Fryslân
 

Op maandag 28 november werd de nieuwe promotiefilm Drietalig Onderwijs in Fryslân gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de drietalige school De Pôlle van Marsum. Op deze school vonden ook de opnames voor de film plaats. Bekijk de film hier: https://youtu.be/DStOVr7CGEA

 

Op maandag 28 november werd de nieuwe promotiefilm Drietalig Onderwijs in Fryslân gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de drietalige school De Pôlle van Marsum. Op deze school vonden ook de opnames voor de film plaats.
Bekijk de film hier: https://youtu.be/DStOVr7CGEA

 

Op maandag 28 november werd de nieuwe promotiefilm Drietalig Onderwijs in Fryslân gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de drietalige school De Pôlle van Marsum. Op deze school vonden ook de opnames voor de film plaats.
Bekijk de film hier: https://youtu.be/DStOVr7CGEA

Anchor Wat is 3TS?
 

3TS stiet foar trijetalige skoalle. Op dizze skoallen wurde Nederlânsk, Frysk en Ingelsk as fiertaal brûkt. Op guon deidielen wurdt der dus yn it Frysk of Ingelsk les jûn. Cedin helpt skoallen om dit trijetalige trajekt út te setten en fêst te hâlden. Der binne meardere farianten fan in trijetalige skoalle.  

 • Startfariant 1: rjochte op streektaalgebieten, ynset: positive taalattitude, omtinken foar Ingelsk en basale passive behearsking fan it Frysk.
 • Startfariant 2: rjochte op stedsskoallen, ynset: positive taalattitude, omtinken foar Ingelsk en basale learline Frysk.
 • 3TS-Basis: rjochte op alle basisskoallen, basisprogram Ingelsk en Frysk as fak en fiertaal fan groep 1 oant en mei 8.
 • 3TS-Plus: rjochte op 3TS basisskoallen, ferfolchprogram Ingelsk en Frysk as fak en fiertaal, ynklusyf standert VVTO.
 • 3TS-Stjer: rjochte op 3TS-Plus basisskoallen, ferrikingsprogram Ingelsk en Frysk as fak en fiertaal, ynklusyf ynternasjonalisearring.

 

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Cedin helpt scholen om dit drietalige traject uit te zetten en vast te houden. Er zijn meerdere varianten van een drietalige school.  

 • Startvariant 1: Gericht op streektaalgebieden, inzet: positieve taalattitude, aandacht voor Engels en basale passieve beheersing van het Fries.
 • Startvariant 2: Gericht op stadsscholen, inzet: positieve taalattitude, aandacht voor Engels en basale leerlijn Fries.
 • 3TS-Basis: Gericht op alle scholen, basisprogramma Engels en Fries als vak en voertaal van groep 1 tot en met 8.
 • 3TS-Plus: Gericht op 3TS basisscholen, vervolgprogramma Engels en Fries als vak en voertaal, inclusief standaard VVTO.
 • 3TS-Ster: Gericht op 3TS-Plus basisscholen, verrijkingsprogramma Engels en Fries als vak en voertaal, inclusief internationalisering.
  Daarnaast is er een route voor VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs – Engels). Deze route is door het Europees Platform erkend als VVTO route. Daarmee is Cedin momenteel de enige aanbieder met het keurmerk VVTO in het noorden van Nederland. Dit biedt kansen om de Engelse route binnen onze drietalige scholen verder uit te bouwen.

 

3TS stands for Trilingual School: Dutch, Frisian and English.  During a number of half-days every week, Frisian or English is used as the language of instruction. Cedin helps schools to develop towards becoming a certified trilingual school, and also help maintain the school’s trilingual programme. There are several levels of trilingual schools:  
 • Start-variant 1: Aimed at regional schools, with a focus on a positive attitude towards language. Attention to the English language and a basic passive command of Frisian.
 • Start-variant 2: Aimed at urban schools. Focus: positive language attitude, attention to English and a basic learning trajectory for Frisian.
 • 3TS-Basic: Aimed at both regional and urban schools. Basic programme English and Frisian, both as a subject and language of instruction in group 1-8.
 • 3TS-Plus: A level-up programme for 3TS certified primary schools. English and Frisian both as subjects and languages of instruction, including VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs: Early Foreign-Language Instruction).
 • 3TS-Star: A level-up programme for 3TS-Plus certified primary schools. English and Frisian as subjects and languages of instruction, including internationalisation
In addition to these five variants, Cedin offers a VVTO (Early Foreign-Language Instruction) programme for English. This programme has been officially recognised by the European Platform. Cedin is currently the only organisation in the north of the Netherlands authorised to use the quality mark “VVTO”. This offers opportunities to broaden the English programme within our trilingual schools.

Anchor Scholen
 

Op ûndersteand kaartsje steane alle skoallen dy’t meidraaie yn it netwurk 3TS.

Druk hjir om in aktueel oersjoch te besjen.

 

Op onderstaand kaartje staan alle scholen die meedraaien in het netwerk 3TS.

Klik hier om een actueel overzicht te bekijken.

 

The map below shows all schools participating in the 3TS project.

Click here the map for an overview.

Anchor Brochure
 


Klik op de afbeelding voor de brochure.

 


Klik op de afbeelding voor de brochure.

 


Klik op de afbeelding voor de brochure.

Anchor Goede voorbeelden
 

In tal goed slagge foarbylden út de praktyk fan meartalich ûnderwiis.

 1. Native speaker Wendy oan it wurk
  Wendy Hoekstra wurket as native speaker by ús netwurk ‘Trijetalige Skoalle’. Dizze foarbylden litte sjen hoe’t sy les jout op De Lytse Mienskip yn Haskerhoarne.
   
 2. Myn earste wurdsjes: app foar beukers
  No fergees del te laden yn de App Store: de trijetalige app ‘Myn earste wurdsjes'. De app is spesjaal foar learlingen yn de ûnderbou fan trijetalige basisskoallen. Mei de app oefenje bern 50 wurden yn trije talen: Frysk, Nederlânsk en Ingelsk. De wurdsjes, rubrisearre yn fiif ferskillende tema's, wurde troch tekeningen fisualisearre. Troch op de flachjes te klikken, klinke de wurden yn de byhearrende talen. De wurdskat fan beukers is yn de earste taal faak al opboud. Dizze app helpt har by it learen fan de begripen yn de twadde en de tredde taal.
  Download de app yn de App Store.
   
 3. Fryske dichtposters: Frysk sichtber op skoalle
  As trijetalige skoalle is it wichtich dat de trije talen ek letterlik sichtber binne yn de skoalle. Lit jo Fryske gesicht sjen troch dizze seis dichtposters yn de skoalle op te hingjen. Klik hjir foar de pdf fan de posters.
   
 4. Native speaker Elaine O’Flynn oan it wurk
  Elaine O’Flynn wurket as native speaker by ús netwurk ‘Trijetalige Skoalle’. Dizze foarbylden litte sjen hoe’t sy les jout op de Albertina Agnesskoalle yn Ljouwert. Elaine O’Flynn bepraat ferskillende ûnderwerpen yn in beukerklasse.
   
 5. Tsjeknijs: materiaal foar Frysk deidiel (filmke en pdf)
  Tsjeknijs slút oan by Tsjek TV, it skoalletelevyzjeprogramma foar de boppebou fan it basisûnderwiis, makke troch Omrop Fryslân. Tsjeknijs biedt jo de mooglikheid om op in oansprekkende manier oan de kearndoelen fan begripend lêzen te wurkjen, al pretindearret Cedin Sintrum Meartaligens net om mei Tsjeknijs in folsleine begripend lêzen metoade te bieden. It is oanfoljend materiaal, foar sawol begripend lêzen as Frysk lêzen. It is dan ek poer geskikt foar Fryske deidielen. Tsjeknijs kostet € 3,00 de learling foar in hiel skoaljier. Tsjeknijs ferskynt sa'n 30 kear yn in skoaljier. Bestelle kin fia de bestellist fia g.hoekstra@cedin.nl. Sjoch hjir it filmke wêryn't Tsjeknijs presintearre wurdt en hjir de pdf fan it fan Tsjeknijs.

 6. Fryske dei op It Fûnemint
  Doe’t It Fûnemint yn Wommels drok dwaande wie om harren te sertifisearjen as trijetalige skoalle makke se dit filmke: ‘Tweetalig Onderwijs’ is makke yn gearwurking mei Cedin troch Leraar 24.

 7. Trochgeande learline yn Feanwâlden (film)
  Yn Feanwâlden, gemeente Dantumadiel, wurkje alle foarskoalske en skoalske ynstânsjes mei elkoar gear om te kommen ta in optimale taalûntwikkeling. Fan it earste libbensjier ôf oant en mei groep 8 is der strukturele, trochgeande oandacht foar de meartalige ûntwikkeling fan it bern. Konsultaasjeburo, bernedei-opfang, pjutteboartersplak en basisskoallen hawwe geregeld oerlis en wurkje fanút ien fisy oan de talen Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. De film 'Troch mei talen' jout in dúdlik byld fan dy oanpak.Klik hjir foar it filmke.

 8. Ynternasjonalisearring op De Mienskip yn Bûtenpost

 9. Ingelske kofje-moarnskoften foar âlden

 

Een aantal goed geslaagde voorbeelden uit de praktijk van meertalig onderwijs.

 1. Native speaker Wendy aan het werk
  Wendy Hoekstra werkt als native speaker bij ons netwerk ‘Drietalige School’. Deze voorbeelden laten zien hoe zij les geeft op De Lytse Mienskip in Haskerhorne.
   
 2. Myn earste wurdsjes: app voor kleuters
  Nu gratis down te loaden in de stores: de drietalige app ‘Myn earste wurdsjes’. De app is speciaal voor leerlingen in de onderbouw van drietalige scholen. Met de app oefenen de kinderen 50 woorden in drie talen: Fries, Nederlands en Engels. De woordjes, gerubriceerd in verschillende thema’s, worden gevisualiseerd door tekeningen. Door op de vlagjes te klikken, klinken de woorden in de bijbehorende talen. De woordenschat van kleuters is in de eerste taal vaak al opgebouwd. Deze app helpt bij het leren van de begrippen in de tweede en derde taal.
  Download de app yn de App Store.
   
 3. Friese dichtposters: Fries zichtbaar op school
  Als drietalige school is het belangrijk dat de drie talen letterlijk zichtbaar zijn in de school. Laat uw Friese gezicht zien door deze zes dichtposters op school op te hangen. Klik hier voor de pdf van de posters.
   
 4. Native speaker Elaine O’Flynn aan het werk
  Elaine O’Flynn werkt als native speaker bij het netwerk ‘Drietalige School’. Deze voorbeelden laten zien hoe ze les geeft op de Albertina Agnesschool in Leeuwarden. Elaine O’Flynn bespreekt verschillende onderwerpen in een kleuterklas.
   
 5. Tsjeknijs: materiaal voor Fries dagdeel
  Tsjeknijs sluit aan bij Tsjek, het schooltelevisieprogramma voor de bovenbouw van het basisonderwijs, gemaakt door Omrop Fryslân. Tsjeknijs biedt u de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken, al pretindeert Cedin niet om met Tsjeknijs een complete begrijpend lezen methode te bieden. Het is aanvullend materiaal, voor zowel begrijpend lezen als Fries lezen. Het is dan ook reuzegeschikt voor Friese dagdelen. Tsjeknijs kost € 3,00 per leerling voor een heel schooljaar. Tsjeknijs verschijnt 26 keer per schooljaar. Bestellen kan via de bestellijst of g.hoekstra@cedin.nl. Bekijk hier het filmpje waarin Tsjeknijs wordt gepresenteerd en hier een pdf van het blad.

 6. Friese dag op It Fûnemint
  Toen It Fûnemint in Wommels druk bezig was om zich te certificeren als drietalige school maakten ze dit filmpje: ‘Tweetalig Onderwijs’ is gemaakt in samenwerking met Cedin door Leraar 24.

 7. Doorgaande leerlijn in Feanwâlden
  In Feanwâlden, gemeente Dantumadiel, werken alle voorschoolse en schoolse instanties met elkaar samen om te komen tot een optimale taalontwikkeling. Vanaf het eerste levensjaar tot en met groep 8 is er structurele, continue aandacht voor de meertalige ontwikkeling van het kind. Consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisscholen hebben geregeld overleg en werken vanuit één visie aan de talen Nederlands, Fries en Engels. De film ‘Troch mei talen’ geeft een duidelijk beeld van die aanpak. Klik hier voor het filmpje

 8. Internationalisering op De Mienskip yn Bûtenpost (artikel)

 9. Engelse koffie-ochtenden voor ouders (artikel)

 

A number of successful practical examples of multilingual education:

 1. Native speaker Wendy at work
  Wendy Hoekstra is a native speaker within our network of trilingual schools. These videos show how her working with the children of The Lytse Mienskip in Haskerhorne.
   
 2. Myn Earste Wurdsjes (My First Words) trilingual app
  This app is available as a free download in the AppStore. The app is designed for pupils in the “onderbouw” of trilingual schools (foundation stage). The app teaches children 50 words in three languages: Dutch, Frisian and English. The words are illustrated and organised by theme. By clicking on the Dutch, Frisian or English flag, the children hear the word in the chosen language. Normally, the vocabulary of preschool children has already developed in the language they speak at home. This app helps them learn these familiar words in the second and third language.
  Download the free app in AppStore.
   
 3. Frisian poetry posters: visibility of Frisian in school
  It is important for trilingual schools to make their three languages visible in the school. Visualise the Frisian language by hanging these six posters in your school. Click here for a pdf of the posters.
   
 4. Native speaker Elaine O’Flynn at work
  Elaine O’Flynn is a native speaker within our network of trilingual schools. These videos show her at work in the Albertina Agnesschool in Leeuwarden. Elaine discusses several topics with group 1 and 2:
   
 5. Tsjeknijs: a news resource for a Frisian half-day
  “Tsjeknijs” ties in with “Tsjek”, the school television programme for the highest groups in primary schools. This programme is made by Omrop Fryslân (the Frisian TV channel). The magazine Tsjeknijs offers you the opportunity to work on core goals in reading comprehension. Having said this, Cedin does not intend Tsjeknijs as a stand-alone comprehensive reading method. It is additional material, for both comprehensive reading and developing Frisian reading skills. It is therefore extremely suitable for Frisian half-day sessions. Tsjeknijs costs €3.00 per pupil per school year. It is issued every fortnight. You can place an order via our order form, or contact g.hoekstra@cedin.nl. Click here for a video about Tjeknijs. Click here for a pdf of the magazine.

 6. Frisian Day at It Fûnemint
  While It Fûnemint in Wommels was in the process towards certifying as a trilingual school, they made this short film in collaboration with Cedin, by “Leraar24”.

 7. Enduring learning-teaching trajectory in Feanwâlden
  In Feanwâlden (municipality of Dantumadiel), child health-care centres, day-care centres, nurseries, pre-schools and primary schools work together to provide children with the best language development possible. They start language development from the age of one, and continue up to and including group 8. All organisations meet regularly in order to maintain one vision regarding Dutch, Frisian and English. The video “Troch mei Talen” gives you more insight into this approach..Click here for the video.

 8. Internationalisation in De Mienskip in Bûtenpost (article)

 9. English coffee mornings for parents (article)

Anchor Nascholing
 

Teamskoalling
Meartalich ûnderwiis freget om taalkennis- en feardichheden, kennis fan learlinen en mooglikheden sjen om oare fakken yn de frjemde taal te jaan. Sa makkest fan meartalich ûnderwiis kwaliteitsûnderwiis. Soks freget om ôfstimming binnen de learline (oanbod, doelen en didaktyk) en dus binnen it team. De adviseurs fan it sintrum Meartalichheid begeliede jo dêr graach by.

Yndividuele (nei)skoalling
De kwaliteit fan it ûnderwiis en de resultaten dy’t helle wurde ha te meitsjen mei de taalbehearsking fan de learkrêft yn dy taal. Dêrtroch hat it foardielen om in native speaker of in memmetaalsprekker yn te setten. Mar meartalich ûnderwiis giet fierder as lossteande lessen yn de oare taal. Yntegrearre taalûnderwiis freget dêrom ek om in goed nivo fan de groepslearkrêft. Yn de basiskursus Ingelsk ûntwikkelest feardichheden yn … Yn de ferfolchkursus giet it om it heljen fan minimaal B1 nivo. Grammar en sprekfeardichheid binne dan de belangrykste ûnderdielen.

 

Teamscholing
Meertalig onderwijs vraagt om taalkennis en –vaardigheden, kennis van leerlijnen en mogelijkheden zien om andere vakken in de vreemde talen te geven. Zo maak je van meertalig onderwijs kwaliteitsonderwijs. Zoiets vraagt om afstemming binnen de leerlijn (aanbod, doelen en didactiek) en dus binnen het team. De adviseurs van het centrum Meertaligheid van Cedin begeleiden u hier graag bij.

Individuele (na)scholing
De kwaliteit van het onderwijs en de resultaten die behaald worden hangen samen met de taalbeheersing van de leerkracht in die taal. Daardoor heeft het voordelen om een native speaker of memmetaalsprekker in te zetten. Maar meertalig onderwijs gaat verder dan losstaande lessen in de andere taal. Geïntegreerd taalonderwijs vraagt daarom ook een goed niveau van de groepsleerkracht. In de basiscursus Engels ontwikkel je je vaardigheden in … In de vervolgcursus gaat het om het behalen van minimaal B1 niveau. Grammar en spreekvaardigheid zijn dan de belangrijkste onderdelen.

 

Team training
Multilingual education requires language skills, knowledge of learning-teaching trajectories and an awareness of ways to teach other subjects in a foreign language, in order to provide quality multilingual education. This calls for reconciliation within the team regarding the learning-teaching trajectories  (provision, goals and didactics). The advisors of the Cedin’s Multilingualism Centre are happy to advise you in these matters. 

Individual courses
The quality and results of language education are closely connected with the language skills of the teacher. That is why there are advantages to using a native speaker English and/or Frisian. However, multilingual education is more than just teaching the foreign language. Integrated language education requires teachers to have good foreign language skills. Our refresher course allows you to improve your existing English. During our follow-up course the aim is to achieve the level of B1 or higher. Grammar skills and fluency are the key elements of this course.

Anchor Hoe word je 3TS?
 

Eins is elke skoalle yn Fryslân meartalich. Allinne de wize wêrop’t men meartalich ûnderwiis foarmjaan wol yn kombinaasje mei de yntinsiteit  dy’t men ambiearret kinne ferskille. Ut it projekt Trijetalige Skoalle (3TS) wei kinne op basis fan ferskillende konsepten in sertifikaat 3TS helle wurde. Der binne trije konsepten: basis, plus en stjer. By elk konsept moat oan bepaalde kwaliteitseasken foldien wurde. It giet ek om in groeimodel. Elke skoalle groeit troch nei in konsept dat past by de fisy, ambysjes en de mooglikheden fan it team en de learlingepopulaasje past. Hoe mear yntegrearre it meartalich ûnderwiis jûn wurdt, hoe mear kwaliteit en kennis dat freget fan it team. Foar it fêststellen fan de kwaliteitseasken wurdt in fisitaasje dien. Op dy wize garandearret it 3TS-sertifikaat altyd in kwaliteitskeurmerk, by elk konsept.

 

Eigenlijk is elke school in Friesland meertalig. Alleen de wijze waarop men meertalig onderwijs wil vormgeven in combinatie met de intensiteit die men ambieert kunnen verschillen. Vanuit het project Drietalige School (3TS) kunnen op basis van verschillende concepten een certificaat 3TS worden verkregen. Er zijn drie concepten: basis, plus en ster. Binnen elk concept moet aan bepaalde kwaliteitseisen worden voldaan. Ook gaat het om een groeimodel. Elke school groeit door naar het concept dat bij de visie, ambities en de mogelijkheden van het team en de leerlingenpopulatie past. Hoe geintergreerder het meertalig onderwijs wordt gegeven, hoe meer kwaliteit en kennis dat vraagt van het team. Voor het vaststellen van de kwaliteitseisen wordt een visitatie gedaan. Op die manier waarborgt het 3TS-certificaat altijd een kwaliteitskeurmerk, binnen elk concept.

 

As it is, every school in Friesland already is a multilingual school, with Frisian being the mother tongue of most teachers and pupils. However, there are differences in the ways schools implement their existing multilingual education, as well as in the intensity of the use of either language. Within the Trijetalige Skoalle/Trilingual School Project (3TS), schools can aim to achieve a certification at three different levels: Basic, Plus or Star. Each of those three levels requires certain quality norms. It is a growth model. Every school develops according to the vision, ambitions and talents of the teaching staff and pupils. The level of integration of multilingual education is determined by the quality, knowledge and skills of the team. In order to determine whether a school can offer the required level of multilingual quality education, a visitation committee will access your school. In this manner, the 3TS certificate will guarantee a quality mark – within each of the three levels.  

Anchor Moedertaalsprekers Engels
 

It taalbehearskingsnivo fan de learkrêft hat ynfloed op it nivo dat helle wurdt troch de bern. De ynset fan in native speaker is dêrom ynteressant. Cedin biedt jo in pool fan native speakers dy’t op útstjoerbasis oan jo skoalle ferbûn wurde kinne. It ynsetten fan in native speaker kin in strukturele kar wêze, mar hy of sy kin ek allinne de earste jierren helpe by de ûntwikkeling ta meartalich ûnderwiis. De native speaker lit learkrêften sjen op hokker wize se yn it Ingelsk lesjaan kinne en hokker aktiviteiten oanslute op it nivo fan it bern en de hiele leeftiidsgroep. De native speaker kin learlingen, mar ek teamleden, helpe om oer de taaldrompel hinne te stappen en it Ingelsk klinke te litten.

 

Het taalbeheersingsniveau van de leerkracht heeft invloed op het niveau dat behaald wordt door de kinderen. De inzet van de native speaker is daarom interessant. Cedin biedt u een pool van native speakers die op uitzendbasis aan uw school verbonden kunnen worden. Het inzetten van een native speaker kan een structurele zijn, maar hij of zij kan ook alleen in de eerste jaren helpen bij de ontwikkeling tot meertalig onderwijs. De native speaker laat leerkrachten zien op welke manier zij in het Engels les kunnen geven en welke activiteiten aansluiten op het niveau van het kind en de hele leeftijdsgroep. De native speaker kan leerlingen, maar ook teamleden, helpen over de taaldrempel te stappen en het Engels te laten klinken.  

 

The language skills of the teacher determines the language development of their pupils. This is the reason why it is beneficial to make use of a native speaker. Cedin has a pool of native speakers who are available to your school on a temporary basis, funded by the province of Fryslân. You can choose to employ a native speaker on a structural basis, or you can choose to just use him or her during the first years of the transition of your school towards multilingual education. The native speaker supports teachers in English, and assists them in deciding which learning/teaching formats and activities age groups. A native speaker can help both pupils and teachers to get past the language barrier!


Anchor Moedertaalsprekers Fries
 

Net op alle skoallen yn Fryslân binne learkrêften oanwêzich dy’t it Frysk as memmetaal ha of it nivo fan in memmetaalsprekker behearskje. Krekt lykas by Ingelsk bepaalt it nivo fan de learkrêft it resultaat dat de bern helje. De ynset fan in Fryske memmetaalsprekker kin dus ek ynteressant wêze om it ûnderwiis yn/fan it Frysk op in heger nivo jaan te kinnen. Cedin biedt in pool fan memmetaalsprekkers dy’t op útstjoerbasis oan jo skoalle ferbûn wurde kinne.

 

Niet op alle scholen in Fryslân zijn leerkrachten aanwezig die het Fries als ‘memmetaal’ hebben of het niveau van een memmetaalsprekker beheersen. Net als bij Engels bepaalt het niveau van de leerkracht het resultaat dat de kinderen behalen. De inzet van een Fryske memmetaalsprekker kan dus ook interessant zijn om het onderwijs in/van het Frysk op een hoger niveau te kunnen geven. Cedin biedt u een pool van memmetaalsprekkers die op uitzendbasis aan uw school verbonden kunnen worden.

 

Not every school in Friesland has teachers on staff who speak Frisian as their mother tongue. Again, just like with the English language, the Frisian language skills of the teacher determines the results of their pupils. Using a Frisian native speaker helps to increase the level of education in this language. Cedin has a pool of Frisian native speakers who are available to your school on a temporary basis.

Anchor Vvto-Engels
 

Mei Vroeg vreemde talen onderwijs (Vvto) biede je as skoalle learlingen ekstra oeren ûnderwiis yn frjemde talen oan. Dat bart meastal al fan groep 1 ôf. Cedin helpt om oan de betingsten fan kwalitatyf goed frjemde talen ûnderwiis te foldwaan. Wy binne ien fan de trije lanlik kwalifisearre oanbieders fan Vvto-Ingelsk. Mear ynformaasje.

 

Met Vroeg vreemde talen onderwijs (Vvto) bied je als school leerlingen extra uren vreemde talen onderwijs aan. Dit gebeurt meestal al vanaf groep 1. Cedin helpt om aan de voorwaarden van kwalitatief goed vreemde talen onderwijs te voldoen. Wij zijn één van de drie landelijk gekwalificeerde aanbieders van Vvto-Engels. Meer informatie.

 

With early foreign language education (Vvto) a school offers students extra hours foreign language education. This usually occurs as early as groep 1 (Reception class). Cedin helps to meet the requirements of high-quality foreign language education. We are one of the three nationwide qualified providers of Vvto-English. Further information.