Anchor start
Cedin
Ekspertizesintrum Meartaligens
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
088 0200 300

Kontaktpersoanen

Fokje Dalstra
Projektlieder
f.dalstra@cedin.nl
06 12 74 28 84
Jelle Bangma
Underwiisadviseur fuortset ûnderwiis en MBU
j.bangma@cedin.nl
06 12 52 14 65
Eelke Goodijk
Underwiisadviseur primêr ûnderwiis en netwurk trijetalige skoallen
e.goodijk@cedin.nl
06 12 52 26 62
Marrit de Schiffart
Untwikkeler materialen, organisator eveneminten, redaksje LinKk
m.deschiffart@cedin.nl
06 12 13 62 47
Anna Marije Bloem
Underwiisadviseur fuortset ûnderwiis
a.bloem@cedin.nl
06 25 26 06 74
Dorien Hamstra
Underwiisadviseur netwurk trijetalige skoallen
d.hamstra@cedin.nl
06 13 12 17 50
Mieke Vos
Underwiisadviseur VVE
m.vos@cedin.nl
06 12 51 67 32
Jurjen van der Meer
Redaksje tydskrift Tsjek
j.vandermeer@cedin.nl
08 80 20 03 00
Folgje ús ek op Twitter!

@cedin3TS: rjochte op trijetalige skoallen.


@cedin_fakfrysk: rjochte op dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis.


@linkkmagazine: Twitterakkount fan it tydskrift LinKk dat brûkt wurdt by it fak Frysk yn it fuortset ûnderwiis.


@SjONG_cedin: Twitterakkount fan it evenemint SjONG.

Cedin
Expertisecentrum meertaligheid
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
088 0200 300

Contactpersonen

Fokje Dalstra
Projectleider
f.dalstra@cedin.nl
06 12 74 28 84
Jelle Bangma
Onderwijsadviseur voortgezet onderwijs en MBO
j.bangma@cedin.nl
06 12 52 14 65
Eelke Goodijk
Onderwijsadviseur primair onderwijs en netwerk drietalige scholen
e.goodijk@cedin.nl
06 12 52 26 62
Marrit de Schiffart
Ontwikkelaar materialen, organisator evenementen, redactie LinKk
m.deschiffart@cedin.nl
06 12 13 62 47
Anna Marije Bloem
Onderwijsadviseur voortgezet onderwijs
a.bloem@cedin.nl
06 25 26 06 74
Dorien Hamstra
Onderwijsadviseur netwerk drietalige scholen
d.hamstra@cedin.nl
06 13 12 17 50
Mieke Vos
Onderwijsadviseur vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
m.vos@cedin.nl
06 12 51 67 32
Jurjen van der Meer
Redactie tijdschrift Tsjek
j.vandermeer@cedin.nl
08 80 20 03 00
Volg ons ook op Twitter!

@cedin3TS: rjochte op trijetalige skoallen.


@cedin_fakfrysk: rjochte op dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis.


@linkkmagazine: Twitterakkount fan it tydskrift LinKk dat brûkt wurdt by it fak Frysk yn it fuortset ûnderwiis.


@SjONG_cedin: Twitterakkount fan it evenemint SjONG.